Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 

Strona główna Konkursy Weź udział w wyjątkowym konkursie HP!

Weź udział w wyjątkowym konkursie HP! Drukuj Email


Do wygrania atrakcyjne nagrody, które pomogą Ci w efektywnej nauce: drukarka HP Deskjet Ink Advantage 3515, tablet HP Slate 7 oraz akcesoria komputerowe.


Co trzeba zrobić?

Nagraj 2-minutowy film pokazujący jak się uczysz.

Pokaż jak wygląda Twoje stanowisko do nauki. Czy przygotowujesz i umieszczasz w widocznym miejscu plany z zadaniami na poszczególne tygodnie i cały semestr? Czy masz miejsce do przypięcia fiszek z nowymi pojęciami i słówkami? Czy przygotowujesz notatki żeby usystematyzować swoje myśli? Czy dzielisz naukę na etapy? Pokaż jak najwięcej elementów i sztuczek, które sprawiają, że Twoja nauka jest efektywna!


Spiesz się! Konkurs trwa do 24 października!

Pliki audio przesyłajcie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w temacie maila wpisując: Wyjątkowy konkurs HP.

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie:


REGULAMIN KONKURSU

§ 1 ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Wyjątkowy konkurs HP" („Konkurs") jest Agencja Wydawnicza AGA PRESS Sp. z o. o., wydawca dwutygodnika „Cogito", adres redakcji: ul. Lubieszowska 5, 04-308 Warszawa; NIP: 542-02-12-438; KRS 0000245014 - właściwy Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie.
2. Konkurs realizowany jest we współpracy z Fleishman-Hillard Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, NIP: 525-22-62-357

3. Konkurs trwa od 10.10.2013 do 24.10.2013 r. na terenie całej Polski.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.cogito.com.pl
5. Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodzieży na temat skutecznej nauki.
6. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury konkursowe w składzie:
a) Przedstawiciel Fleishman-Hillard
b) Magdalena Głogowska

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Ponadto, wszelkie oświadczenia, przewidziane w niniejszym regulaminie w imieniu uczestników, czynią ich przedstawiciele ustawowi, którzy również odbierają nagrody w imieniu laureatów.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
4. Zadaniem ucznia biorącego udział w Konkursie jest: nagranie 2-minutowego filmu w formacie: avi, mpg, mov, pokazującego jak się uczy oraz pokazanie jak wygląda jego stanowisko do nauki. Czy przygotowuje i umieszcza w widocznym miejscu plany z zadaniami na poszczególne tygodnia i cały semestr? Czy ma miejsce do przypięcia fiszek z nowymi pojęciami i słówkami? Czy przygotowuje notatki żeby usystematyzować swoje myśli? Czy dzieli naukę na etapy?
5. Pliki z nagraniami będą przesyłane na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem „Wyjątkowy konkurs HP".
6. Oceniane będą wyłącznie te prace, których autorzy prześlą prawidłowe pliki audio.

7. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym, z wyrażeniem zgody na dowolne rozpowszechnianie przez Organizatorów Konkursu w wybranej przez siebie formie nadesłanych materiałów w całości lub części.
8. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Rozpoczęcie Konkursu oraz podanie informacji o jego rozpoczęciu do wiadomości publicznej nastąpi w dniu 10 października 2013 r. na łamach czasopisma „Cogito" nr 19/2013 i „Victora Gimnazjalisty" nr 21/2013. oraz na stronie www.cogito.com.pl.
2. Prace można nadsyłać do dnia 24 października 2013 r. Prace otrzymane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
a) poprawność merytoryczna,
b) kreatywność w ujęciu tematu zadania otwartego.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie www.cogito.com.pl
5. Nadesłane na Konkurs prace nie zostaną zwrócone ich autorom, a wszelkie prawa autorskie zostają przeniesione na Organizatorów Konkursu.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodami rzeczowymi są:
a) I miejsce: Tablet HP Slate7 + drukarka Deskjet Ink Advantage 3515 + zestaw tuszy
b) II miejsce: Drukarka Deskjet Ink Advantage 3515 + zestaw tuszy
c) III miejsce: Akcesoria: myszka (HP Wireless Mouse X4000) oraz głośnik komputerowy (HP Mini Portable Speaker S4000)

2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 11,1% wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Fleishman-Hillard.
3. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i usługi.
4. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem na adres uczestnika konkursu podany na kuponie zgłoszeniowym.
5. Warunkiem wydania nagród jest pisemne potwierdzenie przez przedstawiciela ustawowego zgody na udział w konkursie oraz potwierdzenie odbioru nagród.


§ 5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i wydania nagród.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. W tym celu, osoba zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursu. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

§ 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, jak również dokładny opis reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na reklamacji.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie.
2. Każdy uczestnik zezwala Organizatorowi na zredagowanie nadesłanej pracy w stopniu niezbędnym z punktu widzenia publikacji z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter opisu.
3. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie nie można przenosić na inne osoby.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie redakcji „Cogito".
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 - 921 Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do regulaminu aplikacji konkursowej „......................................"

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18. roku życia,
na udział w konkursie „......................................."

..................................................................
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu „......................................................." organizowanego przez Agencję Wydawniczą AGA PRESS Sp. z o. o., wydawcę dwutygodnika „Cogito" i „Victor Gimnajzalista", niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w ww. konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.


................................................................
Czytelny podpis


źródło: cogito.pl

 

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.