Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 


Historia Drukuj Email
Spis treści
Historia
C.d.
Wszystkie strony

Prezentujemy fragmenty monografii wydanej z okazji dziesięciolecia szkoły.

Historię II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie otwiera formalnie 1 września 1987 roku, choć przecież wcześniej rozpoczęły się dyskusje i formowanie nowego organizmu. Związane to było z koniecznością zapewnienia kształcenia w liceum ogólnokształcącym młodzieży, która wy­bierała ten typ edukacji oraz ze wzrastającą liczbą absolwentów szkół podstawowych, co było oczy­wistą konsekwencją rozrastania się młodego miasta.

Tak więc 10 oddziałów rozpoczęło rok szkolny 1987/88. Społeczność uczniowską tworzyły klasy od I do III – w sumie 6 zespołów, które zostały przeniesione do nowej szkoły z ówczesnego Ze­społu Szkół Ogólnokształcących mieszczącego się przy ul. Kopernika w Lubinie i 4 klasy pierwsze, rozpoczynające tutaj swą edukację na etapie ponadpodstawowym. II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie powstało więc jako placówka pełna, prowadząca nauczanie na wszystkich poziomach.

Dzieła tworzenia i kierowania szkołą podjął się wieloletni nauczyciel matematyki i wicedyrektor wspomnianego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubi­nie mgr Stanisław Toczek, który został powołany na stanowisko dyrektora.

Twórca II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie Stanisław Toczek to postać bardzo znana nie tylko ludziom związanym z oświatą. Wspaniały matematyk dał się także poznać jako sprawny organizator w poprzednich miejscach pracy: w Wołowie i Lubinie. Jemu to przypadło w udziale stworzenie nowego organizmu, przekonywanie do koncepcji stworzenia pełnej szkoły kształcącej na czterech poziomach już w pierwszym roku swojego istnienia, zjednywanie życzliwości rodziców i uczniów.

Ważną sprawą było też opracowa­nie planu organizacyjnego tak, by kształceniem i wychowaniem uczniów kierowała przygotowana i wykwalifikowana kadra, a więc samo pozyskanie nauczycieli dla placówki, której historię i obli­cze trzeba było dopiero budować. Kolejnym poważnym problemem było znalezienie rozwiązań, by uczniowie i nauczyciele funkcjo­nującej w tym samym budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów Pracy ZG Lubin mogli czuć się również u siebie, realizować w pełni postawione przed sobą zadania.

Dyrektor Stanisław Toczek, zanim mógł wygłosić słowa powitania wobec społeczności szkol­nej, dużo czasu poświęcił jej uformowaniu, zapewnieniu godziwych warunków nauki i pracy. Tak więc kiedy inni wypoczywali w czasie wakacji, on czuwał m.in. nad pracami remontowymi, doko­nywał zakupów podstawowego wyposażenia do klas, tj. ławek i krzeseł uczniowskich, biurek i tablic, nadzorował prace w powstającej właśnie pracowni chemicznej i wyposażał pracownię komputerową, z której pozwolił korzystać także uczniom I LO w Lubinie.

I tak już miało pozostać przez kolejnych siedem lat sprawowania przez niego funkcji dyrektora II LO w Lubinie. Dyrektor był obecny zawsze i wszędzie, służąc pomocą, podpowiedzią koleżeńską, doświad­czeniem, radą, nadzorując wreszcie. Sumienny i rzetelny we wszystkim, co robił, wiele z siebie dawał, wiele też od siebie wymagał, ale miał wyrozumienie dla rzeczywiście poszukujących, choć nie od razu znajdujących właściwe rozwiązanie.

Pracownicy wielu instytucji – nie tylko oświato­wych – powtarzają do dziś opinię o nim jako o człowieku, który wszędzie, gdzie mógł, walczył i zabiegał o interesy II LO. To jego uporowi i „wierze wbrew nadziei” szkoła zawdzięcza, że powstała przy niej z prawdziwego zdarzenia sala gimnastyczna, która obecnie służy kolejnym roczni­kom młodzieży. To on wydeptywał drogi i ścieżki do tych wszystkich – osób i instytucji – mogących wesprzeć ze wszech miar słuszną ideę. On jedynie też wie, jaką musiał płacić cenę. A przecież jednak nie ustawał. Podołać musiał ciężarowi odpowiedzialności związanemu z prowadzoną inwe­stycją i równocześnie z realizacją zadań statutowych szkoły. Był zawsze otwarty na nowe. I tak np. nie bał się promować rocznych pobytów w szkołach innych państw naszych uczniów, przyjmował do kierowanej przez siebie uczniów – cudzoziemców, zatrudniał w funkcji nauczycieli języka angielskiego Anglików, korzystał z brytyjskich doświad­czeń w edukacji ekologicznej i przyjął angielskiego edukatora, który poprowadził zajęcia z uczniami szkoły, pokazując równocześnie możliwości w tym zakresie nauczycielom polskim. Pod jego kierunkiem szkoła wcześniej niż inne wprowadziła 6-stopniową skalę ocen, rozpoczynała innowacje i eksperymenty, tworząc kolejno programy autorskie: klasy biologiczno-chemicznej (1990), klasy humanistycznej (1991), klasy matematyczno-fizycznej z rozszerzoną edukacją informatyczną (1992), której to koncepcji zresztą był współautorem. Wszystkie one – zatwierdzone przez MEN – po odpowiednich korektach funkcjonują do dziś.


Ten pełen zapału, inwencji twórczej i świeżych, oryginalnych pomysłów przyjaciel młodzieży, doskonały organizator i zapobiegliwy gospodarz nie mógł pozostać niezauważony. 1 września 1994 roku został dyrektorem zespołu szkół przy ambasadzie polskiej w Moskwie. Zawsze jednak pamiętał o swoim „dziecku” – odwiedzał II LO w Lubinie w czasie swoich pobytów w mieście, spotykał się z pracownikami, witany tutaj bardzo serdecznie.

Temu niezwykle oszczędnemu w słowach, nie zabiegającemu o rozgłos i poklask człowiekowi, powiedzmy jedno słowo, które zawiera w sobie wiele: dziękujemy!

Kadrę pedagogiczną pierwszego w dziejach szkoły roku tworzyło 17 nauczycieli pełnozatrud­nionych i 9 pracujących w niepełnym wymiarze. W grupie pełnozatrudnionych znaleźli się nauczyciele, którzy wraz z dyrektorem Stanisła­wem Toczkiem przeszli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubinie:

 • Joanna Rodak – nauczycielka języka polskiego,
 • Danuta Chlebicz – nauczycielka języka niemieckiego,
 • Anna Kanigowska – nauczycielka języka rosyjskiego,
 • Bożena Poniecka-Klotz – nauczycielka chemii,
 • Iwona Bronowicka – nauczycielka fizyki.

Z innych szkół przeszli bądź rozpoczęli tu swą pracę w szkolnictwie:

 • Jerzy Dziczkowski – nauczyciel techniki i plastyki,
 • Andrzej Fil – nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego,
 • Elżbieta Grabowska – nauczycielka wychowani fizycznego,
 • Grzegorz Garczyński – nauczyciel historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie,
 • Jolanta Będkowska-Jasiak – nauczycielka języka polskiego w II LO i historii w Szkole Podstawowej Nr 4,
 • Danuta Lach – bibliotekarz,
 • Dorota Ott-Tokarz – nauczycielka biologii,
 • Lucyna Szudrowicz – nauczycielka matematyki,
 • Ryszard Techmański – nauczyciel języka niemieckiego,
 • Anna Kliszcz – nauczycielka fizyki,
 • Elżbieta Kalinka – nauczycielka języka angielskiego.

W niepełnym wymiarze pracowali nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubinie: Janina Malik, Marcin Jarczyk, Genowefa Szykulska, Helena Kulczycka, Ewa Szpich.

Wspomagali nas swoją wiedzą, doświadczeniem i pracą:

 • Zofia Pieńkowska – wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie, nauczycielka biologii,
 • Czesława Wiadrowska – ówczesny dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lubi­nie, prowadząca zajęcia z pedagogiki i psychologii, obecnie wicekurator w Legnicy,
 • Halina Kochanek – zastępca inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Lubinie, nauczycielka matematyki,
 • Henryk Ziobrowski – nauczyciel muzyki (także w SP 4).

Zanim nauczyciele i uczniowie przyszli do szkoły, wiele godzin pracy w czasie wakacji spę­dzili w budynku uczniowie klasy najstarszej – czwartej oraz nauczyciele: Grzegorz Garczyński, Joanna Rodak i oczywiście dyrektor – Stanisław Toczek, nosząc, skręcając i ustawiając sprzęt w wyznaczonych dla II LO salach mieszczących się na II i I piętrze. Klasa II a pod kierunkiem nowej wychowawczy­ni przygotowała program na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego a w imieniu uczniów w czasie inauguracji przemówił Jarosław Murdzek – uczeń klasy IV. Nikt nie składał pustych deklaracji, a wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że dobre imię szkoły zaczyna się budować już 1 września 1987 roku własnym wysiłkiem, własną pracą.

Wszystko było tutaj inne, pierwsze: pierwsze otrzęsiny uczniów klas pierwszych, pierwsze obchody Dni Edukacji Narodowej i innych świąt, pierwsze sukcesy i osiągnięcia. Powstał chór szkolny, zaczęły funkcjonować koła przedmiotowe i zajęcia pozalekcyjne, organizacje zrzesza­jące młodzież: PTTK, PTSM, OHP, SKS, ZHP, TPPR, PCK, LOP. Animatorem życia kultural­nego szkoły ze strony uczniów stała się przede wszystkim klasa IV wespół z Samorządem Uczniowskim. Liceum ożywiło się dzięki lidze klas, wystawom, instalacjom i imprezom organizowanym także po lekcjach.

Powstawała powoli biblioteka, której zaczątek stanowiło ok. 400 egzemplarzy książek przekaza­nych przez ZSO w Lubinie. Reszta to wynik pomysłowości nauczycieli i dyrektora: książki przekazało Wydawnictwo Ossolineum i KAW, kupowano je z budżetu szkoły, ofiarowały je też kończące szkołę pierwsze roczniki absolwentów. Pracownie wzbogacały się powoli w najpotrzebniejszy sprzęt dzięki darom instytucji i osób prywatnych, przekazaniu niektórych egzemplarzy przez SP 4. Sami uczniowie pod opieką na­uczycieli wykonywali pomoce bądź przywracali do stanu używalności pozyskane w różnych miejscach. Wbrew malkontentom i niedowiarkom pierwszy rok działalności szkoły był na tyle znaczący, że bardzo dużo kandydatów ubiegających się o przyjęcie do II LO nie mogło z braku miejsc znaleźć się w murach szkoły. Odnotować też należy sukces indywidualny: Piotr Poręba zakwalifikował się do centralnej edycji konkursu recytatorskiego,a Alicja Popek zdobył wyróżnienie na szczeblu rejonowym.

 

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.