Regulamin Rady Rodziców Drukuj

Regulamin Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży, do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Na podstawie art. 53 i art. 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity – Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, pozycja 2572, z późniejszymi zmianami) i ustawy nowelizującej (Dz. U. Nr 80 z 2007 roku, pozycja 542 z dnia 9 maja 2007) oraz na podstawie Statutu II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 26 września 2007 roku niniejszy Regulamin Rady Rodziców.

§ 2

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 3

Regulamin określa cele, zadania, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy oraz organizację Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 4

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:

 1. Reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.
 3. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły oraz władzom oświatowym opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 4. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, jego zastępcami w zaznajamianiu ogółu rodziców i uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
 5. Upowszechnianie wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi – wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
 6. Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w działaniach wspierających szkołę ( dotyczy programu nauczania, wychowania i opieki ) oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

§ 5

Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 4, należy:

 1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego:
  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmujące wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy kształcenia lub wychowania szkoły.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 6

Zadania Rady Rodziców:

 1. Zachęcanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 2. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad wydatkowania tych funduszy.
 3. Zgodnie z art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, pozycja 674, z późniejszymi zmianami), opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 4. Rada Rodziców może nie przedstawić opinii, co nie wstrzymuje postępowania prowadzonego przez Dyrektora
 5. Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt. 1b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity – Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, pozycja 2572, z późniejszymi zmianami) uczestniczenie w komisji konkursowej.
 6. Popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach oświatowych i w rodzinie.
 7. Pomoc dyrektorowi szkoły w opracowaniu Koncepcji pracy szkoły.
 8. Udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań.
 9. Branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów.
 10. Rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców.
 11. Pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć.
 12. Udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku.
 13. Określanie struktur działania Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA WEWNĘTRZNA I TRYB PRACY RADY RODZICÓW

§ 7

Ucznia reprezentuje na spotkaniu rodziców uczniów danej klasy ( oddziału ) jeden rodzic.

§ 8

Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców Szkoły jest zebranie rodziców uczniów danej klasy (oddziału)

§ 9

Ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy (oddziału) na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym Radę Klasową (Oddziałową) Rodziców, składającą się z co najmniej 3 (trzech) osób oraz przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.

§ 10

Rada Klasowa (Oddziałowa) Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

§ 11

Wybrani w głosowaniu tajnym przedstawiciele Rady Klasowej (Oddziałowej) Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.

§ 12

W skład Rady Rodziców Szkoły mogą ponadto wchodzić inne osoby z głosem doradczym.

§ 13

Najwyższą władzą Rady Rodziców Szkoły jest plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły, które winno być zwoływane przynajmniej raz w roku szkolnym.

§ 14

Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:

 1. Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców Szkoły.
 2. Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców Szkoły.

§ 15

Działalnością Rady Rodziców Szkoły kieruje Prezydium. W skład Prezydium wchodzi przewodniczący Rady Rodziców Szkoły oraz członkowie Prezydium w składzie od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.

§ 16

Członkowie Prezydium dokonują ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu i wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

§ 17

Prezydium Rady Rodziców Szkoły może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły.

§ 18

Radę Rodziców Szkoły na zewnątrz reprezentuje przewodniczący Rady Rodziców Szkoły lub wyznaczona przez Prezydium osoba spośród członków Rady Rodziców Szkoły.

§ 19

Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) osób.

§ 20

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu i wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 21

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły, członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Szkoły oraz Rad Klasowych (Oddziałowych) Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ 4
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

§ 22

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przedstawiciel Rad Klasowych (Oddziałowych) Rodziców uczestniczących w zebraniu w głosowaniu jawnym zarówno Rady Rodziców Szkoły, jak i Prezydium Rady Rodziców Szkoły.

§ 23

Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo przewodniczący lub sekretarz.

§ 24

Uchwały są zapisywane i z protokołami zebrań, zebrane w dokumentacji Rady Rodziców .

§ 25

Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

ROZDZIAŁ 5
WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

§ 26

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców Szkoły oraz innych organów wewnętrznych Rady Rodziców.

 1. Wybory do Rad Klasowych (Oddziałowych ) Rodziców, Rady Rodziców Szkoły i Komisji Rewizyjnej odbywają się w każdym roku szkolnym w trybie głosowania tajnego w miesiącu wrześniu.
 2. Przewodniczący oraz członkowie Prezydium Rady Rodziców Szkoły wybierani są przez przedstawicieli Rad Klasowych (Oddziałowych) Rodziców tworzących Radę Rodziców Szkoły w głosowaniu tajnym lub jawnym.

§ 27

Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu.

§ 28

Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali w głosowaniu tajnym lub jawnym największą liczbę głosów uczestników prawomocnego zebrania plenarnego. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

§ 29

Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu.

§ 30

Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Klasowej (Oddziałowej) Rodziców i Rady Rodziców Szkoły:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, takich jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji i komisji są jawne.
 2. Sprawozdanie ustępującego organu z działalności.
 3. W przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców Szkoły, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującego organu.
 4. Informacja odpowiednio wychowawcy / dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu klasy (oddziału) / szkoły.
 5. Wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji.
 6. Plenarna dyskusja programowa.
 7. Uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych Rady Klasowej (Oddziałowej) Rodziców lub Rady Rodziców Szkoły.
 8. Wybory odpowiednio nowych organów:
  1. Rady Klasowej (Oddziałowej) Rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców Szkoły w oddziałach,
  2. przewodniczącego i Prezydium Rady Rodziców Szkoły na posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców Szkoły,
  3. Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Szkoły.
 9. Sprawozdania komisji skrutacyjnych.
 10. Ukonstytuowanie się nowych organów po wyborach.

ROZDZIAŁ 6
RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW SZKOŁY I JEJ ORGANÓW

§ 31

Plenarne posiedzenia Rady Rodziców Szkoły są zwoływane przez Prezydium nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym.

§ 32

Zebrania plenarne Rady Rodziców Szkoły mogą być zwoływane także w każdym czasie na wniosek Rady Klasowej (Oddziałowej) Rodziców.

§ 33

Prezydium Rady Rodziców Szkoły obraduje przed i po spotkaniach wychowawców z rodzicami uczniów swoich oddziałów.

§ 34

Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców Szkoły są protokołowane.

§ 35

Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnym posiedzeniem Rady Rodziców Szkoły.

§ 36

Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców Szkoły, Rady Klasowej (Oddziałowej) Rodziców oraz dowolnej grupy rodziców.

§ 37

Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców Szkoły oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ 7
ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW SZKOŁY

§ 38

Rada Rodziców Szkoły gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących dobrowolnych źródeł:

 1. Ze składek rodziców.
 2. Z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium Rady Rodziców Szkoły.
 3. Z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców Szkoły dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły.
 4. Z działalności gospodarczej.

§ 39

Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców.

§ 40

Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców Szkoły może wyrazić zgodę na wnoszenie składki w pełnej wysokości tylko przez jedno dziecko.

§ 41

 1. Rada Rodziców Szkoły może obniżyć lub całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
 2. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawcy do Rady Rodziców Szkoły.

§ 42

Wydatkowanie środków Rady Rodziców Szkoły odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców Szkoły” na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły.

§ 43

Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących opłat i przelewów.

§ 44

Do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych upoważniony jest przewodniczący i skarbnik Rady Rodziców Szkoły oraz osoba prowadząca księgowość.

ROZDZIAŁ 8
ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA RADY Klasowej (Oddziałowej) RODZICÓW

§ 45

Zadaniem Rady Klasowej Rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy (oddziału) , a w szczególności:

 1. Dostosowanie zadań zawartych w rozdziale II do konkretnych potrzeb klasy wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli.
 2. Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań wychowawczych oraz współuczestniczenie w realizacji planu pracy wychowawcy oddziału.
 3. Współdziałanie z przewodniczącym i Prezydium Rady Rodziców Szkoły w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
 4. Zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
 5. Składanie relacji ze swej działalności.

ROZDZIAŁ 9
ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW SZKOŁY

§ 46

Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:

 1. Dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w rozdziale II.
 2. Dokonanie podziału zadań i obowiązków między Prezydium Rady Rodziców.
 3. Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami szkoły, włączanie ich do realizacji planu pracy.
 4. Reprezentowanie Rady Rodziców Szkoły w komisji konkursowej na zasadach określonych w art. 36a ust. 5 pkt. Ib Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, pozycja 2572, z późniejszymi zmianami).
 5. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców – nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym – oraz zebrań Prezydium – nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 6. Przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i Rady Szkoły.
 7. Akceptowanie pod względem formalnym i merytorycznym finansowych dokumentów źródłowych dotyczących gospodarki funduszami Rady Rodziców Szkoły, realizacji bieżących opłat i przelewów zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem.
 8. Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§ 47

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:

 1. Opracowywanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją.
 2. Organizacyjne przygotowanie zebrań Prezydium i Rady Rodziców Szkoły.
 3. W przypadku nieobecności przewodniczącego, reprezentowanie Rady Rodziców Szkoły w komisji konkursowej na zasadach określonych w art. 36a ust. 5 pkt .1b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity – Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, pozycja 2572, z późniejszymi zmianami).
 4. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.
 5. Protokołowanie zebrań Rady Rodziców Szkoły i Prezydium.

§ 48

Zadaniem skarbnika jest w szczególności:

 1. Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego lub prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeń dotyczących gospodarki funduszami Rady Rodziców Szkoły.
 2. Znajomość zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych.
 3. Zbieranie z poszczególnych klas ( oddziałów) składek rodzicielskich i wpłacanie ich na odpowiedni rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
 4. Akceptacja rachunkowa finansowych dokumentów źródłowych podczas realizacji bieżących opłat i przelewów, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem.

§ 49

Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej.

§ 50

Rada Rodziców może powoływać własne komisje problemowe.

ROZDZIAŁ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51

Działalność Rady Rodziców winna być zgodna z obowiązującym prawem.

§ 52

Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

§ 53

 1. Kadencja każdego organu Rady Rodziców trwa do wyboru nowych przedstawicieli.

 1. Mandat przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły, członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Szkoły oraz Rady Klasowej ( Oddziałowej) Rodziców wygasa:
  1. z upływem kadencji, na którą zostali wybrani,
  2. wskutek złożenia rezygnacji z zajmowanej funkcji,
  3. wskutek odwołania w trybie przewidzianym w § 54 pkt. 2.

§ 54

 1. Członkowie Rady Klasowej (Oddziałowej) Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Szkoły, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.
 2. Odwołanie osób wymienionych w punkcie 1 dokonuje się przez podjęcie stosownej uchwały na zasadach określonych w rozdziale IV.

§ 55

Na miejsce odwoływanych lub ustępujących członków wybiera się nowych na zasadach określonych w rozdziale V.

§ 56

Ustępujące Rady Rodziców działają do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowych rad. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, Prezydium Rady Rodziców Szkoły ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 57

Rada Rodziców Szkoły może używać pieczątek:

 1. Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.
 2. Przewodniczący Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.
 3. Sekretarz Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.
 4. Skarbnik Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

§ 58

Rada Rodziców ma prawo dokonywania zmian i uzupełnień w regulaminie.

§ 59

Regulamin Rady Rodziców obowiązuje od dnia uchwalenia.


Przewodniczący Rady Rodziców SzkołyRegulamin Rady Rodziców Szkoły otrzymują:

 1. Dyrektor Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Samorząd Szkolny.


Lubin, 27 wrzesień 2012


Uchwalono na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców dnia 27 wrzesień 2012.
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 27 września 2012.
Uchwała Nr ……….

Dokonane zmiany w regulaminie uchwalonym dnia 14.06.2007r.

-rozdział 1 §2 , rozdział 2 §4 pkt. 3 i 4 §6 pkt 7, rozdział 10 § 59 usunięto „ Rada Szkoły”

-rozdział 2 § 4 pkt 6dokonano zmiany z

„Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie „ na „ Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w działaniach wspierających szkołę (dotyczących programu nauczania, wychowania i opieki) oraz udzielania pomocy materialnej”.

-rozdział 2 § 6 pkt 1 z słowa „pobudzanie” na „zachęcanie”

-rozdział 2 § 6 pkt 6 ,7, 11 usunięte

-rozdział 2 § 6 zmieniono z „ program rozwoju szkoły „ na „koncepcje pracy szkoły „

-rozdział 3 § 9 z „z 3 (trzech) osób..” na „ co najmniej z 3 (trzech) osób..”

-rozdział 4 § 24 zmieniono na „Uchwały są zapisywane i z protokołami zebrań, zebrane w dokumentacji Rady Rodziców”

–rozdział 5 § 26 pkt 1rodział 10 § 53 wykreślono „.. 19 września każdego roku szkolnego ..” a dodano „września”

-rozdział 6 § 34 usunięto „ w księdze Protokołów „ , § 36 usunięto „ liczącej nie mniej niż 20 osób „

-rozdział 8 § 45 pkt 5 oraz § 46 usunięto

-rozdział 10 § 53 pkt 1 zmieniono z „traw jeden rok i upływa z dniem 19 września każdego roku szkolnego” zmieniono na „ trwa do wybory nowych przedstawicieli „, usunięto pkt 2 , § 56 usunięto „ co powinno nastąpić nie później niż do 19 września każdego roku szkolnego „

-w całym regulaminie zmieniono z „ Oddziałowe (Klasowe) Rady Rodziców” na „Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców”